Z.P.H. Bet-Bud
Irena Soszyńska

ul. Repkowska 51D
08-300 Sokołów Podlaski

tel./fax 25 781 21 29
kom. 600 890 159
kom. 604 213 711

e-mail: bet-bud@epf.pl

projekty UE


ZAPYTANIE OFERTOWE
INFORMACJE O PROJEKCIE
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o zaproszeniu do skladania ofert na przedmiot Wibroprasa i formy do Wibroprasy


mazowsze serce Polski

dla rozwoju MazowszaSokołów Podlaski, dn. 01.10.2012 r.

Irena Soszyńska

Zakład Produkcyjno-Handlowy BET-BUD

ul. Repkowska 51D

08-300 Sokołów Podlaski

NIP: 8211343988

REGON: 710358551

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy projektu pn. "Zakup maszyn do uruchomienia innowacyjnej produkcji betonów polimerowych i prefabrykatów" realizowanego w ramach:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013,
 • Osi priorytetowej I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
 • Działania: 1.5 Rozwój przedsiębiorczości
 • Wniosku o dofinansowanie: MJWPU.420-1130/11

 

Zwracam się z prośb± o przedstawienie oferty na:

 1. Mobilny węzeł betoniarski o wydajności betonu 55 m3 - 1 szt.
 2. Urz±dzenie do recyklingu resztek betonu o wydajności 12 m3 - 1 szt.
Skład i minimalne parametry techniczne dostępne s± w siedzibie Firmy, na stronie www.bet-bud.net.pl oraz pod numerem telefonu: 608480374.

 

Cena dostawy:

Cena dostawy powinna zawierać: koszty transportu, załadunku, materiałów pomocniczych, montaż, rozruch, przeszkolenie pracowników.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawi±zuj±cy do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty wyrażon± w PLN (cena netto oraz brutto) lub w Euro. W przypadku złożenia oferty w Euro należy dokonać przeliczenia waluty na PLN wg średniego bież±cego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia zapytania ofertowego,
 • termin ważności oferty nie krótszy niż termin realizacji zamówienia,
 • odpowiedzi na wszystkie kryteria oceny ofert.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

 

Zastrzeżenia

 • Oferty złożone po terminie nie ą rozpatrywane,
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoj± ofertę,
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiaj±cy może ż±dać od oferentów wyjaśnień dotycz±cych treści złożonych ofert,
 • Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
 • Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 • Złożona oferta powinna zawierać cenę oddzielnie dla punktu 1 oferty i oddzielnie dla punktu 2 oferty.

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bet-bud@epf.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Repkowska 51D, 08-300 Sokołów Podlaski.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 12.10.2012 r.

Termin realizacji zamówienia: 90 dni

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dnia 15.10.2012 r.

 

Warunkiem oceny oferty pod k±tem kryteriów jest:

 • Opinia o zastosowaniu w maszynie innowacyjnej technologii, stosowanej w kraju przez okres nie dłuższy niż 5 lat i na świecie przez okres nie dłuższy niż 5 lat
 • Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów technicznych wskazanych w zapytaniu ofertowych
 • Spełnienie minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia

 

Kryteria oceny ofert:

 • CENA - Ocenie podlega cena całkowita brutto , im niższa zaproponowana cena, tym oferta będzie lepiej oceniana, waga kryterium - 50%
 • GWARANCJA - Ocenie podlega długość okresu gwarancji, im dłuższy okres gwarancji liczony w miesi±cach, tym oferta będzie lepiej oceniana, waga kryterium - 15%
 • DOŚWIADCZENIE - Im większa liczba zrealizowanych podobnych rozwi±zań tym oferta lepiej oceniana, brana pod uwagę będzie liczba referencji, waga kryterium - 15%
 • SERWIS - Ocenie podlega czas potrzebny do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia uszkodzenia liczony w godzinach, im krótszy czas usunięcia awarii tym oferta będzie lepiej oceniana, waga kryterium - 10%
 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - Ocenie podlega wielkość okresu czasu potrzebnego do wykonania zamówienia, im okres czasu mniejszy tym oferta będzie wyżej oceniana, waga kryterium - 10%

 

Punkty 1 i 2 oferty ą oceniane niezależnie jednak wg tych samych kryteriów. Za punkt 1 można uzyskać max 100 punktów, przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt. Za punkt 2 można uzyskać max 100 punktów, przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt. Za najkorzystniejsz± ofertę uznana zostanie oferta która uzyska największ± liczbę punktów z sumy ocen punktów 1 i 2. Maksymalna do uzyskania liczba punktów z sumy ocen punktów 1i 2 to 200 pkt.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udostępniony wszystkim Oferentom.


pobierz pobierz szczegółowe zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa